HomeXpert ทำชีวิต... ให้ง่าย  ประตูรีโมท รีโมทประตูรั้ว

Privacy Policy


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน นโยบายคุกกี้ และ คําแถลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา
คําชี้แจงของบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จํากัด เกี่ยวกับมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จํากัด และกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้ รวมเรียกว่า “โฮมเอ็กซ์เพิร์ท” หรือ “เรา”)

ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์ที่สําคัญมากสิ่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท และ/หรือ บริษัทในเครือ (“โฮมเอ็กซ์เพิร์ท”) คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เราทราบดีว่า ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคาดหวังว่าโฮมเอ็กซ์เพิร์ทจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันการนําข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ต่อข้อมูล มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ดังนั้น โฮมเอ็กซ์เพิร์ทได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และ ดําเนินการให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

คําแถลงนี้จะให้รายละเอียดกับท่านว่า ทําไมโฮมเอ็กซ์เพิร์ทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไร ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเข้าถึง ทบทวนและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร รวมถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการใช้คุกกี้ (cookies) อีกด้วย การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คําแถลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือ นโยบายใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คําแถลง กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับโฮมเอ็กซ์เพิร์ทผ่านทางเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แม้โฮมเอ็กซ์เพิร์ทจะได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี โฮมเอ็กซ์เพิร์ทไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่มาจากความผิดพลาดหรือการละเลยใด ๆ นอกจากนี้ การคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทําได้ หาก ไม่ได้รับอนุญาตจากโฮมเอ็กซ์เพิร์ท ยกเว้นสําหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อ เท่านั้น

โฮมเอ็กซ์เพิร์ท ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดําเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัทตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการทําธุรกรรม หรือให้บริการแก่ท่านได้ โฮมเอ็กซ์เพิร์ทจะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องจําเป็นในการรับข้อมูลสินค้า บริการเพิ่มเติม ของเรา ผ่านเว็บไซต์นี้ หรือสื่อสังคม ออนไลน์ของเรา

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัทไม่ได้มีไว้สําหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอํานาจกฎหมาย ของประเทศที่มีข้อจํากัดในการให้โฮมเอ็กซ์เพิร์ทเผยแพร่ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจํากัดในเรื่องดังกล่าว บริษัทขอแนะนําให้ท่านศึกษาข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโฮมเอ็กซ์เพิร์ทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในข้อนี้

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่าง ๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากบริษัท ในเครือพันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (devices) ที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชัน (application) ที่บริษัท จัดทําขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไป และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกําหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไปและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่าน รวมถึง ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล ที่อยู่ สถานที่ตั้ง (location) ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจํากัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ทําไมโฮมเอ็กซ์เพิร์ทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะนําไปใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกรวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดําเนินการ จัดการ และช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับบริษัทตามแบบฟอร์ม ในเว็บไซต์ หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งท่านได้นําส่งให้โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เป็นครั้งคราว
 • เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการส่งข้อมูลติดต่อทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี (account) ของท่านที่มีกับบริษัท หรือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ หรือวิทยาศาสตร์โดยโฮมเอ็กซ์เพิร์ท นักพัฒนาอิสระ ผู้รับจ้างวิจัยพัฒนาภายนอก เว็บมาสเตอร์ หรือ ผู้กํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อจับคู่ข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เชิงธุรกิจภายในและเชิงการจัดการ
 • เพื่อกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การให้คําแนะนํา และหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ การให้ รางวัล/ลอยัลตี้/สิทธิประโยชน์ กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการกุศล/และไม่แสวงหาผลกําไร
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกํากับดูแล และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ
 • เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณาที่ น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่โฮมเอ็กซ์เพิร์ท แสดงว่าท่านยอมรับว่า โฮมเอ็กซ์เพิร์ท อาจจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บ ภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกําหนดของกฎหมาย โฮมเอ็กซ์เพิร์ทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดังกล่าวรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กระบวนการ การเฝ้าระวัง และติดตามภัยคุกคาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทําลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลเท่านั้น ซึ่งโฮมเอ็กซ์เพิร์ทจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของโฮมเอ็กซ์เพิร์ทในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของโฮมเอ็กซ์เพิร์ท
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกโฮมเอ็กซ์เพิร์ท) ที่ให้บริการดําเนินงานจัดทําข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชําระเงิน การเก็บหนี้ หรือการชําระค่าหลักทรัพย์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในธุรกิจของโฮมเอ็กซ์เพิร์ท และ การให้บริการของโฮมเอ็กซ์เพิร์ทแก่ท่าน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโฮมเอ็กซ์เพิร์ทในการจัดหาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกโฮมเอ็กซ์เพิร์ท) รวมถึง บริษัทที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้รับเหมา ช่างติดตั้ง ผู้ออกแบบ วิศวกร สถาปนิก สมาคมหรือสภา องค์การต่าง ๆ เป็นต้น
 • บริษัทอื่น ๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น บริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ สํานักงาน ทนายความ บริษัทวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่บริษัทมอบให้แก่ท่าน
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่โฮมเอ็กซ์เพิร์ทต้องเปิดเผยข้อมูล (ก) ภายใต้ กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท หรือ (ข) ตามข้อตกลงระหว่าง กลุ่มบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ทและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลอื่นใดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทรวบรวมขึ้นในระหว่างที่ให้บริการในฐานะผู้ได้รับมอบอํานาจจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ จะถูกส่งต่อให้เพียงบุคคลข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในบางครั้งบริษัทอาจจะซื้อธุรกิจ หรือขายธุรกิจหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่านั้น (หรือธุรกิจเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือ การขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่โฮมเอ็กซ์เพิร์ทซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการ ดําเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทําได้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกเขตประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดําเนินการในประเทศไทย หรือในประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกให้บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท หรือใช้บริการของบริษัท หรือเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอํานาจกฎหมายของท่านแก่บริษัทในเครือของโฮมเอ็กซ์เพิร์ท หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าวข้างต้น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิ์ในการ

 • ตรวจสอบว่าโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้โฮมเอ็กซ์เพิร์ทแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
 • ขอให้โ ฮมเอ็กซ์เพิร์ท ลบ ทําลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่โฮมเอ็กซ์เพิร์ท
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของโฮมเอ็กซ์เพิร์ทและข้อปฏิบัติใดๆที่กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HomeXpert Call Center 02-962-0089 หรือ LINE Official Account @homexpert โฮมเอ็กซ์เพิร์ทมีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการเข้าดําเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ ในกรณีที่ท่านได้ขอให้โฮมเอ็กซ์เพิร์ท ลบ ทําลาย ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือถอน ความยินยอม อาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการทําธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ การใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่น ๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ให้ท่าน โฮมเอ็กซ์เพิร์ทอาจจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (รวมถึง เลขหมายประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ และโดเมนเนม) ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้งระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยคลิก และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก เป็นต้น จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุง การใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่า ท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทําให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้นคุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจําท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบ คลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถให้โฆษณา บนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำ ๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าอีก

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามการทําลักษณะนี้ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นอาจมีคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนําให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ

การแก้ไขคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โฮมเอ็กซ์เพิร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วน บุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สําหรับการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ บริษัททําการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้นยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

กําหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (opt-out) ซึ่งความยินยอมของคุณ หากคุณมีคําถาม หรือข้อแนะนําติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบคําถามและรับฟังข้อแนะนําติชม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการบริการของโฮมเอ็กซ์เพิร์ทให้ดีขึ้นต่อไป คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคําถามเกี่ยวกับคําแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียด ข้างต้น

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จํากัด และ กลุ่มบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ท (ในที่นี้ รวมเรียกว่า “โฮมเอ็กซ์เพิร์ท” หรือ “เรา”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจําของหน้าเว็บ

การทํางานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนําท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและ ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมคําแถลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา จะกําหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บ และวิธีการที่เรานําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้การใช้งานคุกกี้ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จํากัดเพียง รายการต่อไปนี้
 • คุกกี้ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญต่อการทํางานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทํางานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจําและนับจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
 • คุกกี้เพื่อการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจําตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสําหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเรา ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจําการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาด ของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์ และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะจดจําการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งาน หน้าเว็บไซต์ และนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนําเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจํากัดจํานวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาโปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทํางานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย ออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อ การวิเคราะห์/วัดผลการทํางาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนําข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทํางานของคุกกี้ได้โดยการกําหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จําเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น