HomeXpert ทำชีวิต.. ให้ง่าย  ประตูรีโมท รีโมทประตูรั้ว

Chandelier Lifter (รอกยกโคมไฟ)

 CHANDELIER   LIFTER

รอกยกโคมไฟแชนเดอเลียร์

”  นวัตกรรมไทย มาตรฐานสากลโลก    ทรงพลัง นุ่มนวล สะดวก และปลอดภัย  “

รอกยกโคมไฟ  CHANDELIER   LIFTER นวัตกรรมสิทธิบัตร เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาด กลายเป็น… “ เรื่องที่ง่าย ๆ ” นวัตกรรมสินค้าอนุสิทธิบัตรด้วยชุดควบคุมสมองกล สะดวกควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย สามารถใช้งานได้ตามต้องการ ทรงพลัง นุ่มนวล สะดวก และปลอดภัย  HomeXpert VDO

 

A REVOLUTIONARY  NEW  WAY  FOR  CHANDELIER  MAINTENANCE
” Change Light Bulds, Clean Chandeliers Very easy at your Chandeliers Very easy at your fingertip Patented Product with World Class Innovation “

Homexpert Video

Homexpert Download

ท่านสามารถ ดาวโหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้